GRATIS
PROEFLES

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN THE GYM HAREN

ARTIKEL 1:

a. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van The Gym Haren te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.thegymharen.nl.

b. Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van The Gym Haren. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.

c. Minimale leeftijd: De minimale leeftijd om lid te worden bij The Gym Haren is 14 jaar.

d. Leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. The Gym Haren medewerker kan je vragen door legitimatie aan te tonen dat jij lid bent.

e. Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen The Gym Haren en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst.

 

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

a. Je bent welkom om lid te worden bij The Gym Haren. Dit kan op de volgende manieren:

1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (thegymharen.nl); of

2. Op de club door het invullen van het digitale inschrijfformulier bij de balie.

3. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 10c van deze algemene voorwaarden. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de club. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan The Gym Haren naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

b. Als je lid wordt van The Gym Haren, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan The Gym Haren besluiten de overeenkomst te beëindigen. Zonder geldig lidmaatschap kan The Gym Haren jou de toegang tot de club ontzeggen.

 

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van jouw club.

b. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan met een automatische verlenging van één maand voor onbepaalde tijd. Indien je een jaarabonnement afsluit, wordt deze stilzwijgend per jaar verlengd. 

c. Bij al onze lidmaatschapsvormen zijn de eerste 3 (drie) maanden, niet opzegbaar. Vanwege de insteek van onze begeleiding geldt deze periode als een "Kickstart" periode.

 

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de Club.

b. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

c. Indien je kiest voor betaling per maand bij een overeenkomst voor een jaar of voor een overeenkomst die flexibel opzegbaar is, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of SEPA incasso. De volgende betalingen worden vooruit per maand geïncasseerd via SEPA automatische incasso. Onze incassoperiode bedraagt één maand. Dit betekent dat we 12 incasso’s uitvoeren per jaar.

d. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, kan je The Gym Haren lidmaatschap worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

e. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen wij de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

f. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

g. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

 

ARTIKEL 5: OPENINGSTIJDEN

a. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, overheidsbevel of feestdagen. Soms zullen we de sportschool dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren.

The Gym Haren is te allen tijde gerechtigd de openingstijden aan te passen of de sportschool te sluiten bij situaties van overmacht zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementsgelden of overeenkomst ontbindingen.

b. We willen onze club goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

 

ARTIKEL 6: WIJZIGING GROEPSLESSEN

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, het soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen.

 

ARTIKEL 7: VERHUIZING OF BLESSURE

a. Verhuizing buiten een straal van 5 kilometer van de club is een geldige reden om je lidmaatschap te ontbinden.

b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

c. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

 

ARTIKEL 8: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk voor de 7de van de nieuwe maand  opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd met een maand. Indien je later bent, zal je per de eerst volgende 1ste kalenderdag van de maand worden uitgeschreven.

c. Je kunt je overeenkomst opzeggen door een e-mail te sturen naar join@thegymharen.nl. Bij opzegging per e-mail moet je de volgende gegevens vermelden: je naam, adres en woonplaatsgegevens en reden van opzegging. 

d. Wij streven ernaar in de club een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan The Gym Haren je de toegang tot de clubs ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan The Gym Haren.

 

ARTIKEL 9: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

b. The Gym Haren en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.

c. The Gym Haren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

 

ARTIKEL 10: KLACHTEN

a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze club zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt hiervoor terecht bij een medewerker in onze club.

 

ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. The Gym Haren verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

b. In de privacyverklaring van The Gym Haren wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van The Gym Haren kun je terugvinden op onze website.

 

ARTIKEL 12: CONTACTGEGEVENS The Gym Haren

De contactgegevens van onze klantenservice zijn:

Telefoon: 06-18830660

E-mail: join@thegymharen.nl

Adres: Rijksstraatweg 184, 9752 BP Haren

Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op onze website www.thegymharen.nl

 

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met The Gym Haren aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 14: HUISREGELS THE GYM HAREN

Denk een beetje om elkaar, daarom letten we graag op de hygiëne. Zorg daarom voor schone sportkleding, een lekkere deodorant en schone schoenen.

Tevens is het verplicht om een handdoek te gebruiken tijdens het sporten.

Je krijgt 100 karma punten als je je gebruikte materiaal even reinigt en weer op de plek teruglegt waar je het vandaan hebt gehaald. Het scheelt ons poetsen en een hernia.

Bij ons ben je altijd welkom om te komen sporten! Reserveer je plekje wel even van te voren via onze TheGymHaren app. Zo weet je dat je altijd plek hebt en zijn we er zeker van dat we de 1,5 meter afstand kunnen behouden.

In het zwembad heb je de badmeesters, hier zijn het de (Personal)trainers die je helpen. We stellen het op prijs als je hun instructies en adviezen opvolgt als ze het je vragen. Hulp nodig? We laten je niet verzuipen! Vraag het gerust.

Lang wachten op een apparaat? Vraag even of je het mag gebruiken. Wedden dat je wel even tussendoor mag?

Zweten, yes! That’s just fat crying! Maar zou jij het apparaat wat je gebruikt hebt even net wat grondiger kunnen schoonmaken? Zo gaan ze langer mee en is dit wat frisser voor de andere sporters.

Hungry, why wait…? Nou, eigenlijk wel! We zouden het fijn vinden als je je banaan even buiten de gym opeet. Dit kan in de lounge of buiten op de bank. Zo zorgen we dat het leger aan fruitvliegjes niet door de gym heen zwerft.

We vinden het tof om een sportschool te zien als een vereniging en hopen dat jij dat ook doet. Spreek ons en elkaar gerust aan voor een praatje! Dat is leuk!

Heb jij The Gym letterlijk en figuurlijk gesloopt…. Dat kan de beste overkomen. Laat het even bij ons weten… Dan kunnen we zorgen dat we het zo snel mogelijk fixen!

Vertel gerust verder hoe leuk het is om (hier) te sporten!

PERSONAL TRAINING

PERSONAL TRAINING

100% aandacht voor jou en jouw doelen. Probeer personal training nu zelf

MEER INFORMATIE

VRIJ SPORTEN

VRIJ SPORTEN

Fitnessapparaten, goede begeleiding en volop bewegingsruimte om je eigen ding te doen!

MEER INFORMATIE

GROEPSLESSEN

GROEPSLESSEN

Samen sporten is leuker! Samen bewegen, samen naar je doel werken en samen plezier hebben.

MEER INFORMATIE

Be Bold.
Be Fun.
Be You.
Join the Club!

The Gym filosofie zie je terug in onze sportschool: deze is functioneel ingericht zodat hij breed inzetbaar is en jij voldoende ruimte hebt om je ding te doen! Hulp nodig? Vraag onze trainers het hemd van het lijf. Ervaar The Gym Haren nu met een Gratis Dagpas

MEER INFORMATIE
Geplaatst op 2023-01-22

Krachtvoer - Clubblad The Gym Haren

Ons blad is live en daar zijn we trots op.  Online kijken? Dat kan ee...